Нови книги

Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения
Пречистване на природини води
Инженерна логистика. Подемно-транспортни машини, процеси и системи
ТОПЛИННО СТОПАНСТВО
ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ
ВЛАКНЕСТО-ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ
Maple. Преобразувания. Изчисления. Визуализация
MATHEMATICA. Преобразувания. Изчисления. Визуализация
MuPAD. Новият символен мотор на MATLAB
Клас на бетона. Контрол и оценка
Немско-български политехнически речник (по новия правопис)
Енциклопедия на електрониката в четири тома: Tом I; Tом II; Tом III; Tом IV;
MATLAB® 7. Преобразувания, изчисления, визуализация. Част I
MATLAB® 7. Преобразувания, изчисления, визуализация. Част III
Технология на IP телевизионните услуги
Градивни елементи в електрониката
Саниране на сгради, увредени от влага и соли
Наръчник по монтаж, експлоатация и ремонт на климатични инсталации
Английско-български политехнически речник
Комплексни системи за геозащита
Оптични комуникационни системи
Конструиране на облеклото, ІІ част
Ситроен ZX, XANTIA, XSARA
Слънчеви колектори и системи
Ръководство по стоманобетон
Английско-български и българско-английски речник по строителство и архитектура

Арсов, Румен и др.
Ръководство за проектиране на канализационни мрежи и съоръжения


Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0707-7
Стр. 432
Формат 70х100/16
Твърда подвързия
Цена 25,00 лв.

В настоящото ръководство подробно са разгледани класическите методи за проектиране на гравитационни канализационни мрежи, в съответствие с националните традиции и съвременната европейска практика. Представени са и актуални методи и програмни продукти за технологично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи и съоръжения, основани на съвременните информационни технологии. Специално внимание е отделено на методите за технологично оразмеряване и конструиране на съвременните напорни и вакуумни канализационни мрежи и съоръжения. Дадени са сведения за тръбни връзки и съоръжения от съвременни материали, които се прилагат за изграждане на гравитационни канализационни мрежи, както и съответните указания и помощни материали за тяхното технологично оразмеряване, конструиране и устойчивост. Специална глава е посветена на технико-икономическата оценка и сравнение на проектни решения на канализационни мрежови системи. Основно внимание е отделено на динамичната методика за сравняване на разходите за реализиране на алтернативни ВиК-проекти, която се основава на модерните методи за финансов анализ на инвестициите.
Ръководството е предназначено главно за студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" при Университета по архитектура, строителство и геодезия, но в него се съдържа техническа информация, която надхвърля значително тази, предвидена в съответната учебна програма. Авторите се надяват тази информация да бъде полезна и на специалистите, практикуващи в тази област.
Нагоре Съдържание

Калинков, Петър
Пречистване на природини води


Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0703-9
Стр. 344
Формат 70х100/16
Твърда подвързия
Цена 22,00 лв.

В учебника са разгледани въпроси, свързани с пречистването на природните води за питейни и битови нужди. Използвани са най-новите научно-технически постижения в нашата и световната практика. Разгледани са качествените показатели на природните води, основните пречиствателни процеси и прилаганите класически и съвременни технологични решения и съоръжения за нейното пречистване. Материалът е богато онагледен с подходящи схеми и фигури. Приведени са конкретни оразмерителни параметри, характерни за отделните съоръжения.
Съдържанието е съобразено с учебната програма по дисциплината "Пречистване на природни води", която се изучава от студентите от специалността "Водоснабдяване и канализация" при Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София.
Освен за студенти учебникът е предназначен и за широк кръг специалисти, докторанти и инженери, работещи в областта на пречистването на водите.
Нагоре Съдържание

Спасов, Викенти
Инженерна логистика
Подемно-транспортни машини, процеси и системиБългарска, първо издание
ISBN 978-954-03-0700-8
Стр. 360
Формат 70х100/16
Твърда подвързия
Цена 23,00 лв.

В учебника са разгледани основните теоретични и практически проблеми и въпроси, свързани с подемно-транспортните, складовите машини и системи и съответните процеси, в които те участват, т.е. тяхното приложение и експлоатация. Разгледани са най-прилаганите машини и системи в областта на товаро-разтоварната и складовата дейност, както и методи за проектиране и оптимизиране на процесите в тази област.
Учебникът е предназначен за студентите от ВТУ "Т. Каблешков", както и за тези от всички технически ВУЗ, в които се изучават специалностите "Инженерна логистика и строителна техника", "Транспортна техника", "Автомобилна техника", "Автомобили, трактори и кари", "Индустриален мениджмънт", "Технология, организация и управление на транспорта", "Транспортно строителство", "Инженерна логистика и подемно-транспортна техника" и др.
Книгата може да бъде полезна и за студенти от други ВУЗ, в които се изучават дисциплините "Стопанска логистика", "Инженерна логистика", "Логистика", "Организация на транспорта" и "Промишлено и гражданско строителство", а също така може да се използва и от проектантите и инженерно-техническите специалисти в тази област.
Нагоре Съдържание

Киров, Димитър
ТОПЛИННО СТОПАНСТВО


Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0701-5
Стр. 408
Формат 70х100/16
Твърда подвързия
Цена 23,00 лв.

В учебника са разгледани теорията и практиката на изграждане на топлинни стопанства в индустрията, в битови и обществени сгради. Методологията е онагледена със схеми, фигури и снимки на инсталации и съоръжения. В теоретичен аспект са разработени темите за топлинна (енергийна) ефективност и приложение на балансовите методи.
Систематично са разгледани въпросите за източници на топлина, горивни инсталации, топлоносители, разпределителни устройства, тръбопроводи и елементи в топлинното стопанство и топлинна изолация. Учебникът е предназначен за студентите по специалностт "Топлинна и хладилна техника" на Техническия университет – София. Може да служи като помагало на топлотехниците от всички области на стопанския живот.
Нагоре Съдържание

Киров, Димитър
ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ


Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0696-4
Стр. 216
Формат 70х100/16
Твърда подвързия
Цена 20,00 лв.

В учебника са разгледани научно-приложните аспекти на системата "човек – общество – природа" в нейното интегрално единство. Екологията е анализирана като интегрална наука, като основните разработки обхващат приложните инженерни аспекти.
Освен методологичните основи на инженерната екология са анализирани всички екологични системи, тяхното замърсяване и естествената им регенерация. В отделна глава са разработени инженерните методи и средства за осигуряване на нормативни екологични условия. Специално внимание е обърнато на отпадъците и тяхното третиране, както и на изготвянето на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Учебникът е предназначен за студентите, изучаващи машиностроителни инженерни специалности на всички учебни заведения в България. Той може да служи професионално на различни специалисти, работещи в областта на екологията, опазването на околната среда, третирането на отпадъци и др.
Нагоре Съдържание

Фердинандов, Ервин и др.
ВЛАКНЕСТО-ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ


Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0705-3
Стр. 296
Формат 70х100/16
Твърда подвързия
Цена 17,00 лв.

Учебникът отразява съвременните тенденции в развитието на влакнесто-оптичните комуникации. В него са дефинирани базовите понятия в областта на комуникационните технологии и връзките между тях. Посочени са предимствата на влакнесто-оптичните комуникационни системи (ВОКС) спрямо микровълновите комуникационни системи с метални преносни среди. Разгледани са основните функционални звена на многоканалните цифрови ВОКС, физичните процеси в тях и аналитичните им описания, техническите параметри и характеристики на звената и на системата като цяло. Развити са методите на оптимизиране на енергийния бюджет на ВОКС за осигуряване на големи скорости на пренасяне на информацията при малки вероятности за еднобитови грешки.
В учебника са представени и разработените алгоритми за инженерно проектиране на ВОКС при конкретни технически задания с примерно използване на практически изчисления и построяване на диаграмите на енергийните бюджети.
Учебникът е предназначен за студентите, дипломантите и докторантите от факултетите и департаментите по информационни технологии в нашите университети и колежи. Може да бъде полезен и за вече практикуващи инженери и специалисти.
Нагоре Съдържание

Тончев, Йордан
Maple
Преобразувания. Изчисления. ВизуализацияБългарска, първо издание
ISBN 978-954-03-0702-2
Стр. 240
Формат 70х100/16
Твърда подвързия
Цена 17,00 лв.

Книгата представлява практическо ръководство за работа с Maple – една от най-разпространените системи за компютърна алгебра. Съвременните версии на Maple предоставят разнообразни процедури за символни преобразувания, числени пресмятания и визуализация на резултатите.
Книгата е предназначена за студенти, докторанти, преподаватели, инженери и специалисти от всички области на науката и техниката, прилагащи приблизителни и точни математически методи в своята работа.
Нагоре Съдържание

Тончев, Йордан
MATHEMATICA
Преобразувания. Изчисления. ВизуализацияБългарска, първо издание
ISBN 978-954-03-0704-6
Стр. 240
Формат 70х100/16
Твърда подвързия
Цена 17,00 лв.

Книгата представлява практическо ръководство за работа с Maple – една от най-разпространените системи за компютърна алгебра. Съвременните версии на Maple предоставят разнообразни процедури за символни преобразувания, числени пресмятания и визуализация на резултатите.
Книгата е предназначена за студенти, докторанти, преподаватели, инженери и специалисти от всички области на науката и техниката, прилагащи приблизителни и точни математически методи в своята работа.
Нагоре Съдържание

Тончев, Йордан
MuPAD
Новият символен мотор на MATLABБългарска, първо издание
ISBN 978-954-03-0698-8
Стр. 368
Формат 70х100/16
Твърда подвързия
Цена 17,00 лв.

Книгата представлява практическо ръководство за работа с MuPAD – съвременна система за компютърна алгебра, вградена от 2008 г. в пакета за символни пресмятания Symbolic Math Toolbox на програмната система MATLAB.
Книгата е предназначена за студенти, докторанти, преподаватели, инженери и специалисти от всички области на науката и техниката, прилагащи приблизителни и точни математически методи в своята работа.
Нагоре Съдържание

Кузманов, Петър
Клас на бетона
Контрол и оценка
Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0695-7
Стр. 192
Формат 70х100/16
Твърда подвързия
Цена 15,00 лв.

         В книгата е направен анализ на съществуващите нормативни документи в областта на производството на бетона и контрола на якостните му свойства. Установени са значителни несъответствия между предписаните от тях доверителни граници за якостта на натиск и тези, допустими съгласно теорията на вероятностите и математическата статистика. Въз основа на това авторът предлага свой критерий, чрез който се елиминират всички недостатъци на съществуващите досега критерии.
         В книгата са предложени редица последователни практически стъпки, с които производството на бетона да се управлява така, че да бъде гарантиран класът на бетона и да бъде минимизирана себестойността му. За целта е препоръчана методика за установяване по експериментален път на няколко функции, от които да се отчитат ( или изчисляват ) количествата на необходимите материали за определен клас на бетона. Предложена е възможност за избор на стойност за средноквадратичното отклонение, въз основа на многобройни практически наблюдения върху неговото поведение. Посочени са и няколко характерни примера от практиката, които илюстрират пропуснатите възможности за управление на производството на бетона и последствията от това.
         Книгата е предназначена предимно за производителите на бетон и за изпълнителите на бетонови и стоманобетонови съоръжения и конструкции. Производителите на добавъчни материали за бетон ще намерят в нея решение на проблемите, свързани със зърнометрията на тези материали. Книгата ще бъде в услуга на специалистите, които изпълняват технически надзор в строителството. Тя ще бъде полезна за студентите и преподавателите във висшите учебни заведения и професионалните гимназии по строителство. Тя ще бъде полезна също така и за работещите специалисти в строителните лаборатории.

Нагоре Съдържание

Колектив
Немско-български политехнически речникБългарска, трето основно преработено и допълнено издание
в съответствие с новия правопис
ISBN 978-954-03-0690-2
Стр. 1328
Формат 70x100/16
Твърда подвързи
Цена 89,00 лв.

         Това трето основно преработено и допълнено издание на речника съдържа около 104 000 термина от основните научни и технически направления с приложение в съвременните технологии – математика, физика, химия, геодезия, енергетика, металургия, електротехника, електроника, съобщителна техника, измервателна техника, машиностроене, минно дело, строителство и архитектура, всички видове транспорт, лека и хранителна промишленост, кино- и фототехника, техническа кибернетика, изчислителна техника, автоматизация на производството, ядрена техника, космонавтика, ракетна техника и др. То е допълнено с около 10 000 нови термини, предимно от областите информатика, телекомуникации, компютърна техника, програмиране, както и термини, използвани в Интернет пространството.
         Нова е частта с над 3000 най-често срещани съкращения в научните и техническите писмени текстове на немски език. Същевременно са отпаднали 2000 остарели и неизползвани термини.
         Съществената промяна при преработката на немската терминология в речника е фактът, че са отразени предписанията и правилата на новия немски правопис. Това прави новото издание необходим справочник за всички ползватели, прилагали досега стария немски правопис, валиден допреди десетина години. Разбира се, българската част също е съобразена с някои, макар и по-малко на брой, промени, настъпили при осъвременяването и на българския правопис и техническата терминология.

Нагоре Съдържание

Тренков, Йордан
ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА
Том І: Елементи и технологииБългарска, първо издание
ISBN 978-954-03-0691-9 (т.1)
Стр. 400
Формат 70x100/16
Твърда подвързия
Цена 20,00 лв.

          Пред вас е първият том от енциклопедия на електрониката. Тя се състои от четири книги, посветени на различни електронни елементи, сензори, интегрални схеми, компютри, дискове, ленти, средства за комуникации и др. Описано е и развитието на българската изчислителна техника и микроелектроника.
         Енциклопедията е написана от автор с голям практически опит и непосредствен участник в изграждането на българската електроника. Резултат е от дългогодишното изследване на историята на електронно - информационната революция.
        Книгите са предназначени за всички любознателни хора, които обичат техниката и историята. Специалисти и студенти могат да извлекат голяма полза, тъй като в тях е систематизирана много информация за електрониката.
          Том І е богато илюстриран с над 400 фигури и голяма галерия със снимки. Историята на събитията е представена в 12 тематични хронологии. Включени са кратки биографии на повече от 100 личности с най-значим принос за развитието на електрическата наука и електрониката – това най-велико техническо творение на човечеството, което превърна електрическата крушка в усилвателна лампа и пясъка от морския плаж в микропроцесорен чип.      

3 Нагоре Съдържание 2
4

Тренков, Йордан
ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА
Том ІІ: Компютри, дискове и ленти
Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0692-6 (т.2)
Стр. 368
Формат 70x100/16
Твърда подвързия
Цена 19,00 лв.

          Пред вас е вторият том от енциклопедия на електрониката. Тя се състои от четири книги, посветени на различни електронни елементи, сензори, интегрални схеми, компютри, дискове, ленти, средства за комуникации и др. Описано е и развитието на българската изчислителна техника и микроелектроника.
         Енциклопедията е написана от автор с голям практически опит и непосредствен участник в изграждането на българската електроника. Резултат е от дългогодишното изследване на историята на електронно - информационната революция.
        Книгите са предназначени за всички любознателни хора, които обичат техниката и историята. Специалисти и студенти могат да извлекат голяма полза, тъй като в тях е систематизирана много информация за електрониката.
         Том ІІ е богато илюстриран с над 250 фигури и голяма галерия със снимки. Историята на събитията е представена в 10 тематични хронологии. Включени са кратки биографии на 100 личности с най-значим принос за развитието на световната и българската изчислителна техника – това блестящо приложение на електрониката, която превърна дървеното сметало в мощен компютър и електромагнита в огромна памет.     

3 Нагоре Съдържание 2
4

Тренков, Йордан
ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА
Том ІІI: Интегрални схеми и сензори
Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0693-3 (т.3
Стр. 368
Формат 70x100/16
Твърда подвързия
Цена 19,00 лв.

          Пред вас е третият том от енциклопедия на електрониката. Тя се състои от четири книги, посветени на различни електронни елементи, сензори, интегрални схеми, компютри, дискове, ленти, средства за комуникации и др. Описано е и развитието на българската изчислителна техника и микроелектроника.
         Енциклопедията е написана от автор с голям практически опит и непосредствен участник в изграждането на българската електроника. Резултат е от дългогодишното изследване на историята на електронно - информационната революция.
        Книгите са предназначени за всички любознателни хора, които обичат техниката и историята. Специалисти и студенти могат да извлекат голяма полза, тъй като в тях е систематизирана много информация за електрониката.
         Том ІІІ е богато илюстриран с над 330 фигури и голяма галерия със снимки. Историята на събитията е представена в 8 тематични хронологии. Включени са кратки биографии на 70 личности с най-значим принос за развитието на световната и българската микроелектроника-технологичното чудо, което събра на върха на игла хиляди транзистори и ги накара да работят със скорост близка до тази на светлината.     

3 Нагоре Съдържание 2
4

Тренков, Йордан
ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА
Том ІV: Комуникации. Принципи, системи и мрежиБългарска, първо издание
ISBN 978-954-03-0706-0 (т.4
Стр. 848
Формат 70x100/16
Твърда подвързия
Цена 35,00 лв.

Пред вас е четвъртият том от енциклопедия на електрониката. Тя се състои от четири книги, посветени на различни електронни елементи, сензори, интегрални схеми, компютри, дискове, ленти и средства за комуникации – телеграф и телефон, радио и телевизия, клетъчни мобилни мрежи, сателитни връзки, компютърни мрежи и интернет. Описано е и развитието на българската изчислителна техника и микроелектроника.
Енциклопедията е написана от автор с голям практически опит и непосредствен участник в създаването на българската електроника. Резултат е от дългогодишно изследване на историята на електронно-информационната революция.
Книгите са предназначени за всички любознателни хора, които обичат техниката и историята. Специалисти и студенти могат да извлекат голяма полза, тъй като в тях е системазирана много информация за електрониката и комуникациите.
Том IV е богато илюстриран с над 880 фигури и снимки. Историята на събитията е представена в 21 тематични хронологии. Включени са кратки биографии на 140 личности с най-значим принос за развитието на комуникациите – това чудо на електрониката, което свързва милиарди хора, компютри, машини и сензори от всички точки на света.
3 Нагоре Съдържание 2
4

Тончев, Йордан
MATLAB® 7
Преобразувания, Изчисления,
Визуализация. Част IБългарска, второ преработено и допълнено издание
ISBN : 978-954-03-0694-0 (ч.І)
Стр. 320
Формат 70х100/16
Цена: 20,00 лв.

         Книгата представлява практическо ръководство за работа с MATLAB – най-популярната интегрирана програмна система за аналитични преобразувания, числени пресмятания и графично представяне на резултатите. Първата част съдържа следните раздели:

  •     Графичен интерфейс
  •     Основни функции
  •     Графика и анимация
  •     Програмиране
  •     Документи с Notebook
  •     Symbolic Math Toolbox

         Книгата е предназначена за студенти, докторанти, преподаватели, инженери и специалисти от всички области на науката и техниката, прилагащи приблизителни и точни математически методи в своята работа.
         MATLAB е широко разпространена програмна система, изключително популярна сред инженери, изследователи, научни работници и специалисти във всички области на науката и техниката. Тя предлага големи възможности за извършване на аналитични преобразувания, изчисления и висококачествена визуализация на резултатите. Гъвкава и адаптивна, благодарение на вградения програмен език от високо ниво, системата може да бъде приспособена към изискванията на всеки потребител чрез разработени от самия него програми.
         Книгата запознава читателите с възможностите на MATLAB за решаване на различни научни и инженерни задачи. Предварителни познания за такъв тип програмни системи не са необходими. Предполага се само, че читателят има определени навици в работата с приложения в средата на Windows и е изучавал някакъв програмен език.

3 Нагоре Съдържание 2
4

Тончев, Йордан
MATLAB®
Преобразувания, изчисления,
визуализация. Част IIIБългарска, първо издание
ISBN 978-954-03-0685-8 (ч.3)
стр. 336
Формат 60x90/16
Цена 17,00 лв.

        Книгата е продължение на книгите "MATLAB. Преобразувания. Изчисления. Визуализация", част I и част II, изд. "Техника". В нея са разгледани: работа с разредени матрици; използване на процедурите на пакета. Optimization Toolbox за решаване на разнообразни оптимизационни задачи; методите за създаване на графичен потребителски интерфейс; инструментите за съставяне, тестване, настройка и публикуване на MATLAB програми.
        Предназначена е за студенти, докторанти, преподаватели, инженери, научни работници и специалисти във всички области на науката и техниката.      

3 Нагоре Съдържание 2
4
4

Делийски, Ангел
Технология
на IP телевизионните услуги
Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0684-1
стр. 228
Формат 70x100/16
Цена 17,00 лв.

           В книгата „Технология на IP телевизионните услуги“ се обсъждат IP телевизионната технологична платформа във и извън контекста на IP Triple Play, инструментите, необходими за нейното реализиране  и принципите на тяхното функциониране. Това е първата книга у нас, призвана да отговори на лавинообразно нарастващия интерес към това изключително актуално през последните години тематично направление.
           Книгата е предназначена за широк кръг от технически специалисти и студенти, които работят и възнамеряват да работят в сферата на телекомуникациите и електронните медии за доставяне на телевизионни услуги. По-конкретно това касае доставчиците на ТВ програмна информация, ТВ кабелните оператори, теле- комуникационните компании, Интернет доставчиците и мобилните оператори. Тя може да бъде също така полезна на битови и корпоративни потребители на телевизионни и други медийни услуги с изявен интерес към Интернет комуникационните технологии.

Начало Нагоре Съдържание Съдържание
3
4

Стоянов, Иван и др.
Градивни елементи
в електрониката
Лабораторна практика

Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0683-4
стр. 136
Формат 70x100/16
Цена 12,00 лв.

        Настоящото ръководство за лабораторна практика е предназначено за упражнения, свързани с изучаването на основните елементи, които участват в изграждането ла електронни, комуникационни и компютърни устройства и системи. Оформено като тетрадка на обучаемия, то подпомага не само работата на обучаемите, но и на ръководителите на занятията. Ръководството може да се използва при упражнения по редица дисциплини, които фигурират в учебните планове на средните професионални и висшите технически училища, под наименованията "Градивни елементи", "Полупроводникови прибори", "Електроника" и др.

Начало Нагоре Съдържание Съдържание
3

Фрьосел, Франк
Саниране на сгради, увредени
от влага и соли


Немска, първо издание
ISBN 978-954-03-0672-8
стр. 210
Формат 70x100/16
Цена 15,00 лв.

         В книгата е обобщен опитът на автора в областта на санирането на сгради, увредени от влага и соли. Обхванати са механизмите на овлажняване, действието на влагата и на вредните соли. Подробно са описани стъпките при предварителното проучване, диагностицирането на състоянието на сградата и разработването на концепция за санирането. Вниманието е насочено към самото саниране – допълнително хоризонтално и вертикално изолиране на сградата, освобождаване на стените от соли. Посочени са също методите и средствата за борба с биологичните вредители – гъби и насекоми.
         Описаните средства, методи и техники за саниране и опазване на сградите от въздействието на влага и соли са съвременни, основани на проучванията и практиката в Германия и европейската общност. Богатият илюстрационен материал на различните видове увреждания и начините за отстраняването им прави изложението още по-ясно и достъпно.
         В този вид книгата е предназначена за широк кръг от читатели – архитекти, реставратори, строителни инженери и техници, инвеститори, финансови експерти, производители и разпространители на средствата и техниката за саниране. Ще представлява интерес и за всички, които се стремят за запазят дома си и исторически ценните сгради у нас от увреждания с влага и соли.

Нагоре Съдържание

Гатев, Георги
НАРЪЧНИК
по монтаж, експлоатация и ремонт
на климатични инсталации
Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0680-3
Стр. 228
Формат 60х84/8
Цена 29,00 лв.

          В наръчника са обхванати марките и моделите климатични инсталации с по-широко разпространение у нас, доказали своята енергийна ефективност, с достъпна цена и висока надеждност при експлоатация. Разгледани са измервателните уреди, използвани в климатичната техника. Обърнато е внимание на необходимостта и възможностите за замяна на опасните за околната среда хладилни агенти с алтернативни. Описани са принципите на монтажа на различните типове климатични инсталации. Особеностите при експлоатацията им са посочени за всеки режим на работа – охлаждане, отопление, обезскрежаване и т.н.
         По отношение на ремонта са застъпени характерните повреди на климатиците, причините, довели до тях, и начините за отстраняването им.
        В приложението са дадени многобройни таблици и работни диаграми, в които е отразена зависимостта на мощността от външната и вътрешната температура, както и между други параметри, като влажност, ток, налягане и т.н. Приложени са също таблици с кодове на повредите и оригинални електрически схеми на климатични инсталации.
         Материалът в отделните раздели е систематизиран по марки и модели климатични инсталации.
         Надяваме се, че в този вид наръчникът ще бъде изключително полезен за специалистите, заети в сферата на климатичната техника. Ще представлява интерес за проектанти, техници, вносители, дистрибутори и др. Може да се използва като практическо учебно помагало от преподаватели и студенти по топлотехника.     

3 Нагоре Съдържание 2
4

Колектив
Английско-български политехнически речник

Българска, трето преработено и допълнено издание
ISBN-13: 978-954-03-0671-1
стр. 1320
Формат 70x100/16
Твърда подвързия

Цена 82,00 лв.

        В това трето преработено и допълнено издание на речника са включени около 115 000 термина и терминологични съчетания от различни облас­ти на науката и техниката.
        В сравнение с последното, второ преработено и допълнено издание, тук са добавени около 18 000 нови термини – главно от най-динамично развиващите се сега области на техниката и технологиите – информатика, телекомуникации, радиоелектроника и др., както и термини и словосъчетания, използвани в професионалния (вкл. жаргонен) език на специалистите (особено в областта на информатиката). Значително е увеличен и разделът със съкращения.
        Като основа за съставянето на английската част на речника (словника) са използвани съвре­менни английски и американски книги, справочници, годишници, енциклопедии, както и двуезични и многоезични технически речници. Използвани са също много нови английски и американски спи­сания, проспекти и каталози, благодарение на което в речника са дадени и съвсем нови термини.
        За голям брой нови понятия все още няма установени съответни български термини. В та­кива случаи авторите са се стремили да дават възможно най-правилния превод на английските термини, а където е необходимо – и някои пояснения.
        По принцип в речника е използван официално приетият английски правопис. При различия между английския и американския правопис са посочени и американските форми. В случаите, ко­гато съществуват различия в термините, приети във Великобритания и САЩ, за едно и също понятие в речника, са дадени и двата термина. Трябва обаче да се отбележи, че американското влияние в областта на техническата терминология е твърде силно. Дори в някои случаи амери­канските термини започват да се налагат и във Великобритания, като напр. analog, program.
        Търговски и фирмени наименования не са застъпени с изключение на случаите, когато са до­били гражданственост (напр. nylon).
        За редица английски термини са дадени няколко български синонима или подзначения. За да се избягнат грешки, в тези случаи е необходимо да се прояви езикова съобразителност. Препоръчи­телно е никога да не се употребяват непознати термини, взети направо от речника, без да се провери по-точното им значение в съответствие с превеждания материал. Трябва да се има предвид, че тясно специалните термини трябва да се търсят в съответни отраслови и тълков­ни речници.
        Тъй като във Великобритания и особено в САЩ широко се използват съкращения, в края на речника е даден голям брой съкращения, които имат отношение към техниката. Дадени са като приложение таблици с английските и американските измервателни единици и съотношенията им с единиците от системата SI.

Нагоре Съдържание

Колев, Чавдар
Комплексни системи за геозащита

Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0677-3
Стр. 164
Формат 70х100/16
Цена15,00 лв.

        В книгата са разгледани общите системни зависимости и съответствията с проектните предпоставки, конструктивните и технологичните свойства на съставните съоръжения и мерки за геозащита, като са формулирани прагматични методи за решения. Изяснени са принципите на интегралния подход, подкрепени с характерни примери. Предложената класификация на комплексните геозащитни схеми може за се използва пряко като набор от готови принципни схеми за приложение при съответстващи случаи от практиката. Обстойно са представени бреговите процеси, които посредством абразията и ерозията са сред най-често срещаните причини за свлачищата.
        Разгледани са въпросите за оптимизацията на съоръженията и системите за геозащита, като са предложени общи математически решения, конкретни примери и препоръки за различни видове конструкции и системи.
        Изяснени са проблемите на експлоатацията на геозащитните съоръжения и системи. В тази връзка са развити въпросите за експлоатационната надеждност на този тип системи, както и за технико-икономическата им оценка.
        Книгата е предназначена за специалистите по укрепителни конструкции, за техническите специалисти в държавната и общинските администрации, които се занимават с укрепване на свлачища и брегоукрепване, както и за студентите от УАСГ, МГУ, ВСУ и др.

Нагоре Съдържание

Фердинадов, Иван и др.
Оптични комуникационни системи

Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0678-0
Стр. 328
Формат 70х100/16
Цена 20,00 лв.

        В учебника са разгледани най-разпространените днес световодни (влакнесто-оптични) комуникационни системи, интензивно развиващите се в последното десетилетие трансатмосферни оптични комуникационни системи и все по-перспективните космични оптични комуникационни системи.
        Главна цел на учебника е придобиването на знания и умения за творческа дейност в практиката на комуникационните технологии. В него са развити подробни и ефективни алгоритми за инженерно проектиране на разглежданите видове оптични комуникационни системи.
        Посочено е използването на тези алгоритми за примерни проектни изчисления, извършени въз основа на конкретни технически задания.
        Учебникът е предназначен за студентите, дипломантите и докторантите от факултетите и департаментите по комуникационни технологии в нашите университети и колежи. Може да бъде полезен и за вече практикуващите млади инженери и специалисти.

Нагоре Съдържание

Петров, Христо и др.
Конструиране на облеклото, ІІ част
Българска, четвърто преработено
и допълнено издание
ISBN 978-954-03-0669-8 (ч.ІІ)
Стр. 180
Формат 60х84/8
Цена 15,00 лв.

        Учебникът е написан съгласно с действащата учебна програма на МОН и е предназначен за учениците от професионалните гимназии по облекло. Материалът е основно преработен и допълнен. Включени са моделирането и оформянето на по-сложни конструкции горно и връхно мъжко и дамско облекло, на облекло за тържествени случаи и спорт, както и на интимно бельо.
        Всички теми са богато илюстрирани с графичен материал и дават идеи за модели, създавани върху конструктивната основа.

Нагоре Съдържание

Косев, Константин
Ситроен ZX, XANTIA, XSARA

Българска, първо издание
ISBN 978-954-03-0687-2
Стр. 463
Формат 60х84/8
Цена 30,00 лв.

        В книгата са разгледани ремонтът, експлоатацията и обслужването на автомобилите Ситроен - ZX, Xantia и Xsara, от началото до края  на тяхното производство (1991-2005 г.).
        В нея са обхванати широк кръг бензинови двигатели с впръскване от типовете TU, XU, ZP и EW с работен обем от 1,0 до 3,0 л. Разгледани са и техните комплексни системи за управление и са дадени електрическите и принципните им схеми. Включени са също дизеловите и турбодизеловите двигатели от първо и второ поколение от типовете TUD, XUD и DW с работен обем от 1,5 до 2,1 л. със съответните им горивни  уредби. За всички разгледани двигатели е описана присъединената към тях трансмисия – съединител, предавателна кутия и задвижващи валове.
        По такъв начин в книгата са разгледани конструкцията и ремонтът на двигателите и трансмисията на следните автомобили Ситроен: ZX; Xantia; Xsara; AX; BX; Saxo; Xm; C15; Berlingo; Nemo;Evasion; Jumpу;Jumper; Xsara Picasso; C2; C3; C4 Picasso; C5; C8.
        Ремонтът на всички разгледани двигатели е значително улеснен от дадените в Приложение 1 техни контролни размери.
        В достатъчна степен е разгледано механичното и хидропневматичното окачване на автомобилите Ситроен ZX, Xantia, Xsara и BX. Обхваната е спирачната уредба на моделите ZX, Xantia, Xsara, BX и  Xm. Всички останали уредби и системи са разгледани за основните модели - ZX, Xantia и Xsara.
        Подробно са описани действията по всяка част на двигателя, уредба или система – сваляне-поставяне, разглобяване-сглобяване. Операциите по тях са подредени в необходимата последователност, като са онагледени богато със схеми на елементите, на използваните приспособления и е посочен начинът на установяване на допустимите хлабини.
        В частта на книгата по електрообзавеждане са разгледани основните източници и потребители на електрическа енергия - генератор, акумулатор, стартер, система за осветление и светлинна сигнализация, бордова електрическа мрежа – монтажен блок, предпазители, контролери, диагностичен куплунг, имобилайзер и др. Черно-белите и цветните електрически схеми, дадени в Приложение 4, обхващат цялото електрообзавеждане и ще ви улеснят да отстраните неизправностите по веригите.
        Изключително полезни са инструкциите за експлоатацията и за техническото обслужване на автомобилите Ситроен, където ще намерите информация  за правилната експлоатация на вашия автомобил, за необходимите проверки и действия по техническото му обслужване.
        В приложение е дадена информация за подходящите гуми, течности, филтри, лампи и свещи.
        Полезна за ежедневната експлоатация е дадената  диагностика на всички уредби и системи на автомобилите Ситроен.
        Книгата е предназначена за собствениците на автомобил Ситроен. Тя ще им помогне да се запознаят подробно с устройството и експлоатацията на своя автомобил, да могат да извършват самостоятелни действия по него или да поръчат правилно ремонтни операции и резервни части.
        Надяваме се книгата да стане необходим наръчник на специалистите, занимаващи се с обслужването и ремонта на тези автомобили.

Нагоре Съдържание

Дечев, Дечко
Слънчеви колектори и системи

Българска, второ преработено и допълнено издание
ISBN 954-03-0686-5
стр.140
Формат 60x90/16
Мека подвързия

Цена 12,00 лв.

        В книгата са разгледани основните въпроси, свързани с използването на слънчевата енергия в бита. Главно внимание е отделено на системите за затопляне на вода, които са най-масово разпространени. Разгледани са също фотоволтаичните и въздушните елементи, като са описани всички съставни елементи и конструкции.
        Подробно са разгледани различните видове слънчеви колектори за термосистемите, видовете топлинни акумулатори и схемите на свързване. Направена е оценка на предимствата и недостатъците на различните системи от гледна точка на потребителя. Обърнато е внимание на въпроса за ориентацията на колекторите при различните видове системи и натоварване.
        С достъпността на изложението, книгата дава една цялостна представа за възможностите, които предоставя използването на слънчевата енергия, и може да бъде полезна на всеки интересуващ се от тази област на енергетиката.
        С много подробни графики, таблици, снимки и схеми книгата е полезна и за специалистите, работещи в същата област.

Нагоре Съдържание

Гочев, Гочо и др.
Ръководство по стоманобетон
Българска, трето преработено
и допълнено издание
ISBN 978-954-03-0689-6
Стр. 336
Формат 70х100/16
Цена 22,00 лв.

 

Нагоре Съдържание
Колектив
Английско-български и българско-английски
речник по строителство и архитектура

Българска, второ издание
ISBN-13: 978-954-03-0688-9
стр. 768
Формат 60x84/32
Твърда подвързия

Цена 25,00 лв.

 

Нагоре Съдържание
Обратно към заглавната страница


© Издателство "Техника" ООД, 1998 - 2000 г.
© Александър Наничков, художник, 1998 - 2000 г.

Страницата е обновена на 13 март.2015 г.
Пишете на адрес sales@technica-bg.com