Плачков, Сашко и др.
ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА
за първи клас

Българска, първо издание, четвърта допечатка
ISBN 978-954-03-0629-9
стр. 86
Формат 84х108/16
Цена 6,00 лв.

        Учебникът отговаря на държавните образователни изисквания и е одобрен от МОН с пет положителни оценки от всичко пет възможни, което означава пълно съответствие с учебната програма и с останалите изисквания към съдържанието. Положителна е и оценката на комисията за графичен дизайн.

        За осъществяване на междупредметните връзки авторите на учебника са се съобразили с програмите по всички останали предмети – български език, математика, роден край, изобразително изкуство, физическо възпитание, музика. Oсигурени са и вътрешнопредметните връзки, както и връзката информационен блок ( поредица от илюстрации ) – игрови елементи, което е съществено предимство на учебника. Учителят е изключително улеснен при провеждането на учебното занятие, тъй като по този начин учебникът му дава богат материал и информация за провеждане на беседа и задържане на вниманието на учениците.

        Разработените теми са 31 – колкото са учебните седмици и часове по дисциплината съгласно с учебния план. Подреждането на темите в учебника е съобразено със сезоните, с учебния и с празничния календар. За всяка тема са посочени обобщената тема и обектът за практическа работа, подчертани са понятията и междупредметните връзки – всъщност на практика е направено годишното разпределение .

        В учебника се предлагат за изработване интересни и полезни предмети или действащи модели. В много теми са показани и варианти, така че учителят, а и ученикът имат възможност да избират какво да се изработи –
в зависимост от наличните материали или личните си предпочитания.

        Учебникът е напълно автономен – не е необходим допълнително албум. Разгъвките за изработваните изделия се изрязват направо от приложения ( в средата на учебника ) картон и от приложенията. Предметите, които не са от хартия, се изработват от леснодостъпни, отпадъчни и природни материали.

        Учебникът е лесен за ползване и занимателен благодарение на графичното му оформление – символи за принадлежност на отделните теми към обобщената тема, знаци за внимание при работа с инструментите, за работа в екип, весели геройчета, илюстрации с близки до възприятията и ежедневието на децата персонажи и ситуации.

Тук може да се види един урок заедно с насоките от книгата за учителя.

Обратно към списъка на учебниците