Плачков, Сашко и др.
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
Домашен бит и техника
за първи класБългарска, първо издание, втора допечатка
ISBN 954-03-0630-2
стр. 40
Формат 60х90/16
Безплатна за учители

        Книгата за учителя е предназначена да насочи и улесни работата на учителя при осъществяване на целите на обучение по домашен бит и техника в 1-ви клас в съответствие с учебната програма. Книгата представлява кратко методическо ръководство и заедно с учебника формира единен комплекс от учебно-дидактични средства, съответстващи на държавните образователни изисквания за организиране и провеждане на обучение в културно-образователната област “Бит и техника” в средното общообразова-телно училище.

        Освен обобщената тема и обекта за практическа работа за всяка тема са изброени необходимите материали и инструменти, дадени са кратки насоки за използване на илюстрациите от информационния блок при провеждане на беседа за усвояване и проверка на знанията, практически съвети по технологията за изработване на изделията, посочени са изискванията за техника на безопасност, критериите за оценяване.

        Ползвайки методическото ръководство, учителят ще може:       

  • успешно за организира, планира, ръководи и контролира учебно-технологичната дейност на учениците ;
  • оптимално да използва учебника в предварителната си подготовка и при представяне на учебното съдържание пред учениците;
  • обективно да оценява резултатите от познавателната и технологичната дейност на учениците;
  • компетентно да стимулира и поощрява индивидуалната и екипната дейност на учениците, както и техните творчески изяви.

         

Обратно към списъка на учебниците